Aanbod

Op 1 januari 2015 is Tikvatenoe ingestapt in de zorgvernieuwing. Op die manier proberen we tegemoet te komen aan de grote vraag voor kinderen/jongeren en volwassenen die een vraag naar opvang en begeleiding hebben vanwege een mentale en/of motorische beperking.

MultiFunctioneel Centrum of MFC

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. Deze maximumleeftijd kan verlengd worden tot 25 jaar.
Het MFC is opgenomen in het groter geheel van de Integrale Jeugdhulp (IJH). Hiervoor was het belangrijk dat we dezelfde taal gingen gebruiken, en ons aanbod vertaalden in modules. Kinderen en jongeren die een indicatie hebben gekregen voor minstens een van onze modules door de Integrale Toegangspoort, kunnen aangemeld worden via IJH. Binnen ons MFC worden volgende functies gedefinieerd:
• Verblijf
• Dagopvang : schoolvervangend
• Begeleiding

Verblijf
Met verblijf bedoelen wij de overnachting, inclusief de avonduren vanaf 16u, waarbij er aandacht is voor de nodige opvang, verzorging en pedagogische ondersteuning, tot en met het ontbijt. Vanaf 9u ’s ochtends sluiten deze kinderen/jongeren aan bij de dagwerking.
Er kan soepel worden ingespeeld op een vraag naar residentiële opvang. Wij bekijken vragen voor voltijds verblijf (minimum 4 nachten) tot slechts 1 nacht per week. Indien de ondersteuningsnood zeer groot is, kan voor het kind/de jongere ook een weekendopvang worden georganiseerd.

Schoolvervangende dagopvang
Er wordt handicapspecifieke opvang aangeboden, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en –mogelijkheden van het kind of de jongere. Zij krijgen binnen de schooluren een alternatief programma op maat aangeboden. Waar mogelijk wordt er ook samengewerkt met een onderwijsinstelling.
Begeleiding binnen de dagopvang moet ruim gezien worden. Het gaat zowel over dagbesteding, verzorging als toezicht op gedrag dat moet bijgestuurd worden, waarbij het orthopedagogisch personeel een belangrijke rol speelt.
Tijdens de schoolvakantiedagen loopt de dagopvang door voor wie er nood aan heeft. In die periodes is het aanbod meer gericht op vakantiewerking.

Begeleiding
Binnen ons verblijf en schoolvervangende dagopvang zit de nodige behandeling en ondersteuning vervat. Er kan bvb. kinesitherapie, logopedie, ergotherapie en psychotherapie worden aangeboden. Tikvatenoe werkt multi-disciplinair, waarbij elke discipline zijn expertise inbrengt.
Ouders/opvoedingsverantwoordelijken worden mee betrokken en krijgen de nodige ondersteuning in hun pedagogisch handelen (bvb. omgaan met regels, bieden van structuur en veiligheid, aanvaarding van de eigenheid van hun kind, grenzen stellen, …)
Overzicht van de goedgekeurde modules voor Tikvatenoe
• Schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een handicap
• Hoogfrequente behandeling
• Middenfrequente behandeling
• Structurele training – hoge frequentie
• Ambulante begeleiding – hoge frequentie
• Voltijds residentieel aanbod
• Deeltijds residentieel aanbod
We bieden enkel niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (NRTH)aan.

Flexibel Aanbod Meerderjarigen of FAM

Ons tehuis niet-werkenden is in het kader van de zorgvernieuwing een FAM intensieve woonondersteuning geworden. In de FAM kunnen volwassenen met een matig tot zwaar mentale beperking en/of motorische handicap een residentiële opvang krijgen. We hebben een capaciteit van 13 plaatsen. Er zal in de toekomst gestreefd worden om zoveel mogelijk vraaggestuurd te werken, zodat een zorgvrager ook een vraag kan stellen voor deeltijdse opvang en begeleiding. Op deze manier kunnen we meer zorg op maat aanbieden. De ondersteuning die Tikvatenoe biedt, is:

Woonondersteuning: het betreft nachtopvang met inbegrip van de ochtend- en avonduren
Dagondersteuning: de ondersteuning bestaat uit begeleiding en permanentie. Er worden activiteiten in groepjes georganiseerd volgens de mogelijkheden van die groep
Combinatie van woon- en dagondersteuning: de gebruiker verblijft 24u/24u in de voorziening, gedurende 1 tot 7 dagen

Zorgvragers dienen te beschikken over een PEC goedkeuring voor tehuis niet-werkenden. Zij moeten geregistreerd staan met hun zorgvraag op de Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ) van het VAPH. Hun contactpersoon zorgt voor de aanmelding bij een open plaats “intensieve woonondersteuning”, waarbij steeds eerst de dossiers uit prioriteitengroep 1 worden bekeken.