Onze missie en visie

Tikvatenoe (Onze Hoop) is een instelling waarvan de missie kan omschreven worden als het verstrekken van een zo goed mogelijke zorg, het stimuleren van de ontwikkelingskansen en het garanderen  van een zo groot mogelijke levenskwaliteit aan het  kind resp. volwassene met een mentale handicap of met een mentale handicap die deel uitmaakt van een complexer syndroom. Op die manier tracht ze een belangrijke rol te spelen in het kansen bieden aan kinderen (volwassenen) met een handicap, om deel te blijven uitmaken van de dagdagelijkse realiteit.

Om de  missie(= doelstelling)  te kunnen bereiken vertrekt Tikvatenoe vanuit   een eclectisch denkkader dat zijn steunpalen vindt in enerzijds de visie dat elk kind uniek is en ontwikkelingsmogelijkheden in zich draagt en anderzijds een gedragsmatige en systeemgerichte benadering. Dit betekent dus ook dat getracht wordt de systemen waartoe de opgenomen kinderen/volwassenen behoren steeds intensief te betrekken in de werking. Afhankelijk van de behoeften en de noden van het kind/de volwassene kan dit aangevuld worden met de Peto- methode, ABA, Pec’s, Floortime, Leespraat, Sherborne….Die combinatie van verschillende denkkaders lijkt ons, rekening houdend met de toch wel zeer heterogene populatie de enige mogelijkheid om te komen tot een veelzijdige en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling en een optimale integratie in een, al dan niet beperkte, leefwereld. Dit betekent impliciet ook dat er veel aandacht zal gaan naar nieuwe tendensen en vorming van de personeelsleden.

M.b.t het garanderen  van een zo groot mogelijke levenskwaliteit hanteren we de domeinen van kwaliteit van bestaan, Dit model onderscheidt acht factoren, opgedeeld in drie clusters: welbevinden (emotioneel, materieel en lichamelijk welbevinden), sociale participatie (sociale inclusie, interpersoonlijke relaties en rechten) en onafhankelijkheid (persoonlijke ontplooiing en zelfbepaling). We streven vanuit onze begeleiding naar een zo groot mogelijke kwaliteit van bestaan doorheen al deze factoren voor de cliënt en zijn context en  verwachten dan ook een begeleidingshouding die gekenmerkt wordt door emancipatorisch werken en geweldloos opvoeden (cfr Haim Omer)

Onze waarden

Betrokkenheid
De gebruiker wordt betrokken bij de zorgverlening en bij de gang van zaken in het handelingsplan. Er is overleg tussen de instelling en de gebruiker waarbij overleg meer is dan het verstrekken van informatie. Ervan uitgaand dat de gebruikers zinvolle dingen te vertellen hebben, is het werken aan een goede communicatie belangrijk.
Structuur en flexibiliteit
Er wordt een duidelijke structuur aangeboden in de werking en dit zowel op de ruimtelijke als op de tijdscomponent. De mate waarin structuur wordt geboden is echter wel ondergeschikt aan de eigenheid van het kind/de volwassene en de context. De structuur is immers slechts een middel om de maximale ontwikkeling van elke gebruiker kind na te streven.
Integratie
De begeleiding is gericht op de realisatie van een zo normaal mogelijke leer-,leef- en woonsituatie. Bij sommige kinderen uit zich dit in integratieprojecten in het gewoon onderwijs, bij een aantal volwassenen gaat het om integratie in een werkmilieu.
Respect voor de eigenheid van de gebruiker
De begeleiding en ondersteuning van een kind of volwassene sluiten aan bij zijn individuele behoeften en mogelijkheden. De begeleiders zijn op de hoogte van de specifieke gewoontes en de achtergrond van het kind of de volwassene en stemmen de begeleiding daarop af.
Respect voor de privacy
Dossiers van gebruikers worden bewaard in afgesloten kasten en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.Personen of organisaties worden alleen bij de begeleiding betrokken nadat de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld. Anderzijds is het ook zo dat personen of organisaties die buiten de instelling bij de zorg- en dienstverlening aan een kind of volwassene betrokken zijn, slechts na overleg met de ouders om relevante informatie gevraagd worden.

Integriteit
Tikvatenoe respecteert steeds de eigenheid van de gebruiker en aanvaardt hem/haar als een volwaardig persoon. Ze neemt dan ook maatregelen om de integriteit van de gebruiker te waarborgen.

Objectieven
De heterogeniteit van onze doelgroep en de keuze die we gemaakt hebben mbt een individueel aangepast begeleiding zorgt ervoor dat het algemeen objectief vertaald wordt in een veelheid van concrete objectieven (niet exhaustief):
-het bieden van een ontwikkelingsgerichte werking.
-stimuleren van de cognitieve ontwikkeling.
-het bieden van aangepaste verzorging in een vertrouwde en veilige omgeving. een individueel aangepast antwoord bieden op de nood aan structuur door bv. visuele ondersteuning.
-het aanbieden van ondersteuning van de taalontwikkeling/communicatie manieren.
-het bieden van mogelijkheden tot (sociale) integratie.
-ondersteunen van de sociaal – emotionele ontwikkeling.
-het aanleren van sociale vaardigheden.
-het aanbrengen van een werkattitude.
-het aanleren van zelfstandigheid zowel in het werken als in het dagelijks functioneren.
-het bieden van een zinvolle dagbesteding in het kader van een totaal handelingsplan of ter ondersteuning van de ouders.
-het bieden van een warme thuisvervangende omgeving als aanvulling op het dagprogramma
-ondersteuning bieden bij het maken van de transfer van de aangeleerde cognitieve vaardigheden naar de dagdagelijkse praktijk.
–het ontwikkelen van een professionele identiteit.

 

Vacatures/werken bij Tikvatenoe

Wij plaatsen onze openstaande vacatures steeds op de website van VDAB.

Of stuur je spontane sollicitatie door naar groeppedagogischedirectie  tikvatenoe.be en wij houden je CV bij in onze wervingsreserve.

Ben je op zoek naar een stageplaats?

Stuur dan zeker je gegevens even door naar groeppedagogischedirectie tikvatenoe.be, t.a.v. de stageverantwoordelijke

Onthaal

Tel. Secretariaat: +32 (0) 3 230 0776

Openingsuren: 9-12.30 en  113.30-16.30

Email: groepsecretariaat@tikvatenoe.be

 

Directie

Directie:

Directie Zorg – Rosi Rosenberg:
Rosi.rosenberg@tikvatenoe.be

Directie Organisatie – Gitty Zafir:
Gitty.zafir@tikvatenoe.be